Dotazník - konkurz Sibyla - královna ze Sáby

 
Datum konkurzu: 24.4.2015

Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, 

společnost HELP Production zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, obsažené v registračním formuláři, příp. v 

dalších přiložených souborech, a to pro účely pořádání castingu pro muzikál Sibyla, královna ze Sáby. Souhlasím dále s 

umístění fotografií a videa, spolu se jménem, příjmením a dalšími údaji, mimo kontaktních, v rámci účasti na castingu, na 

internetových stránkách muzikálu. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro výše uvedený účel. 

Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv písemnou formou 

odvolat. Jako poskytovatel osobních údajů dále prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv

jejich změny oznámím tuto změnu společnosti HELP Production.